۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آداپتورها

آداپتورها توابع مرتبه‌ی بالایی (HOF یا Higher Order Function چیست؟) هستند شکل توابع (تابع unary و binary و ternary و n-ary چیست؟) را یکسان می‌کنند.

برای مثال در قطعه کد زیر آداپتورهای unary و binary تابعی مانند f که تعداد نامشخصی از ورودی‌ها را می‌پذیرد (Variadic Fucntion هستند) را تبدیلش می‌کند به تابعی به شکل unary و binary که تنها یک و دو ورودی به ترتیب می‌گیرند.

function uanry(fn) {
	return function one(arg){
		return fn(arg);
	}
}

function vinary(fn) {
	return function two(arg1,arg2){
		return fn(arg1,arg2);
	}
}

function f(...args) {
	return args;
}

let g = unary(f);
let h = binary(f);

g(1,2,3,4);		// [1]
h(1,2,3,4);		// [1,2]

 

 

فهرست مطالب `Functional Programming`

نظرات خوانندگان این نوشته

تا به حال نظری ثبت نشد!

نظری در این مورد دارید؟ خوشحال می‌شم اون رو برام ارسال کنید.

captcha