دسته‌بندی
روش های ارزیابی

معیارهای ارزیابی Accuracy - Recall - Precision و F1-score

۰۷ شهریور ۱۳۹۹

در این مطلب با استفاده از مثال‌های ساده و کاربردی به شرح مختصر و مفید معیار شناخته‌شده‌ی ارزیابی نتایج داده کاوی مثل Accuracy - Recall - Precision و F1-score می‌پردازیم.