دسته‌بندی
داده کاوی در پایتون

داده کاوی در پایتون - ۱ - مقدمه

۲۳ اسفند ۱۳۹۸

مجموعه مقالات داده کاوی در پایتون

داده کاوی - ۲ - تعاریف

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

تعاریفی مستند از `داده کاوی`

داده کاوی - ۳ - جزئیات دیتاست‌ها

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

شرح جزئیات داده‌های خامی که در قسمت‌های آتی از آنها استفاده می‌شود

داده کاوی - ۴ - معیار‌های فاصله

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

شرح معیار‌های فاصله و پیاده‌سازی آنها در پایتون

داده کاوی - ۵ - شباهت کسینوسی

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

شرح ویژگی‌ها و پیاده‌یازی معیار شباهت کسینوسی در پایتون

داده کاوی - ۶ - ضریب همبستگی پیرسون

۳۱ فروردین ۱۳۹۹

ضریب همبستگی پیرسون معیاری برای مشخص کردن میزان شباهت

داده کاوی - ۷ - شباهت کسینوسی تعدیل یافته

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرح معیار شباهت کسینوسی تعدیل یافته و مقایسه با معیار شباهت کسینوسی