دسته‌بندی
برنامه نویسی

قواعد نامگذاری به سبک PEP 8 در پایتون

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

قواعد نامگذاری طبق استاندارد PEP 8 در پایتون