دسته‌بندی
تعاریف

HOF یا Higher Order Function چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تابعی که تابع دیگری را به عنوان ورودی می‌گیرد و یا تابعی را به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

تابع unary و binary و ternary و n-ary چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تعریف آرگومان و پارامتر تابع

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱