دسته‌بندی
تعاریف

HOF یا Higher Order Function چیست؟

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

تابعی که تابع دیگری را به عنوان ورودی می‌گیرد و یا تابعی را به عنوان خروجی بر می‌گرداند.

تعریف آرگومان و پارامتر تابع

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱