دسته‌بندی
کتاب ها

مدیر عامل به عنوان یک رئیس یا رهبری با طرز فکر رشد

۲۲ آذر ۱۳۹۹

خلاصه‌ای کوتاه از قسمت کسب و کار و رهبری کتاب طرز فکر دکتر کارول دوک